O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Podstawowe informacje     Misja     Zespół     Multimedia

 

Misją Centrum jest transfer nowoczesnej metodologii badań do sfery praktyki gospodarczej, a zarazem czerpanie z doświadczeń podmiotów gospodarczych i administracyjnych dla doskonalenia koncepcji teoretycznych.

Centrum koncentruje swe działania na analizie przestrzennej, bowiem każda działalność jednostki, grupy czy całego społeczeństwa odbywa się w określonej przestrzeni. Przestrzeń jest dobrem rzadkim, a ponieważ nie można jej „wyprodukować”, należy ją wykorzystywać w sposób optymalny. W oparciu o to założenie współczesna ekonomia rozwinęła nowy nurt nazywany Nową Geografią Ekonomiczną. Twórca tego nurtu, Paul Krugman, otrzymał w 2008 roku nagrodę Nobla.

Podejmowanie decyzji dotyczących różnego rodzaju działalności gospodarczej lub w zakresie kształtowania ładu przestrzennego bazuje z jednej strony na teorii gospodarki przestrzennej, a z drugiej na geograficznych systemach informacyjnych (GIS). W ten sposób uzyskuje się nie tylko niezbędną dla sprawnego działania diagnozę sytuacji decyzyjnej, ale – co szczególnie ważne – możliwość przewidywania wpływu stanów bieżących na stany przyszłe np. oddziaływanie na środowisko naturalne, środowisko miasta, wsi, stany demograficzne, gospodarcze itp.

Poza traktowanymi jako pierwszorzędne zagadnieniami przestrzennymi Centrum podejmuje również badania społeczno-ekonomiczne. Dynamika rozwoju (lub upadku) społeczeństw zależy bowiem nie tylko od ich relacji z przestrzenią geograficzną, ale także od takich czynników jak: struktura społeczna, różnorodność kulturowa, system polityczny, migracje, urbanizacja czy wreszcie globalizacja. Czynniki te (jak i inne) rozpatrywane zarówno w mikro- jak i w makroskali stwarzają podstawy do wykształcenia pewnych wzorców normatywnych (nie tylko prawnych), które wpływają na pomyślne funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i całego społeczeństwa.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl