O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Systemy informacji przestrzennej (GIS)      Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD)

 

Szkolenie:

Systemy informacji przestrzennej

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie koncepcji systemu GIS i jego możliwości zastosowań w działaniach praktycznych. Ćwiczenia poprzedzone są krótkim wprowadzeniem, które prezentuje podstawowe pojęcia oraz przedstawia specyfikę i sposób funkcjonowania GIS, a także omawia modele danych przestrzennych i sposoby ich przetwarzania. Ta wiedza stanowi podstawę praktycznych ćwiczeń, które mają na celu przedstawienie podstawowych technik modelowania i przetwarzania danych przestrzennych. Ćwiczenia praktyczne realizowane są z wykorzystaniem aplikacji ArcGIS 9.3 oraz MapInfo 9.0.

 

Czas trwania:

15-40 godzin (w zależności od zapotrzebowania)

 

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej (GIS):

Charakterystyka i możliwości GIS. Struktura wewnętrzna GIS: sprzęt komputerowy, oprogramowanie baz danych w GIS (struktury baz danych, systemy zarządzania bazą danych. Człowiek – twórca i użytkownik systemów GIS. Modele danych przestrzennych: model wektorowy i rastrowy. Źródła danych w GIS. Układy odniesienia danych przestrzennych - odwzorowania i układy współrzędnych. Realizacja poszczególnych funkcji GIS: wprowadzanie danych, zarządzanie danymi i transformacje danych przestrzennych, analiza geograficzna, wizualizacja i wyprowadzanie danych. Zastosowania GIS.

  • Program szkolenia z ArcGIS 9:

Podstawy aplikacji ArcCatalog i ArcMap. Zarządzanie plikami. Zarządzanie warstwami (wyświetlanie i właściwości warstw). Wyprowadzanie danych – praca z rozkładem, kompozycja i drukowanie mapy. Wizualizacja danych: tworzenie i modyfikacja map tematycznych, etykietowanie. Praca z tabelami, dołączanie danych zewnętrznych. Zapytania do mapy (SQL). Realizacja podstawowych funkcji analizy przestrzennej – aplikacja ArcToolbox. Mapy hybrydowe – praca z mapami rastrowymi i wektorowymi. Edycja obiektów na mapie wektorowej.

  • Program szkolenia z MapInfo 9:

Podstawy MapInfo: okno aplikacji, rozpoczynanie pracy, praca z preferencjami. Zarządzanie plikami i zbiorami. Mapy jako warstwy - zarządzanie warstwami. Wybieranie z ekranu i przy użyciu zapytań (SQL). Wizualizacja danych – tworzenie i modyfikacja map tematycznych, etykietowanie, tworzenie legendy. Wyprowadzanie danych – praca z rozkładem, kompozycja i drukowanie mapy. Praca z tabelami, edycja i aktualizacja danych, dołączanie danych zewnętrznych. Mapy hybrydowe – praca z mapami rastrowymi i wektorowymi. Edycja obiektów na mapie wektorowej - rysowanie i edycja mapy. Realizacja podstawowych funkcji analizy przestrzennej. Tworzenie wykresów.

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat ukończenia kursu "Systemy informacji przestrzennej" w zakresie ArcGIS/MapInfo wydany przez Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl