O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Zagadnienia przestrzenne     Zagadnienia społeczno-ekonomiczne     Zagadnienia optymalizacyjne

Zagadnienia planistyczne i środowiskowe     Zagadnienia organizacyjno-prawne     Zagadnienia fiskalne

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)     Zagadnienia europejskie      Badania terenowe    

  Pobierz ofertę

 

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE I ŚRODOWISKOWE

 • Sporządzanie strategii rozwoju jednostek przestrzennych różnych szczebli.

 • Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 • Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Analiza efektów ekonomicznych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko różnego typu inwestycji.

 • Sporządzanie raportów dotyczących rewitalizacji miast małych i średniej wielkości.

 • Delimitacja granic obszarów metropolitarnych.

 • Opracowanie lokalnych programów rewitalizacji.

 • Identyfikacja czynników rozwoju i barier na poziomie regionalnym i lokalnym.

 • Cyfrowa analiza rzeźby terenu dla potrzeb ochrony środowiska i planowania przestrzennego.

 • Interpretacja i analiza danych teledetekcyjnych (lotniczych i satelitarnych).

 • Prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach i w powietrzu.

 • Analiza oraz interpretacja zmienności przestrzennej skażeń gleby i wód.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl