O CentrumOfertaSzkoleniaAktualnościLinkiKontakt

Zagadnienia przestrzenne     Zagadnienia społeczno-ekonomiczne     Zagadnienia optymalizacyjne

Zagadnienia planistyczne i środowiskowe     Zagadnienia organizacyjno-prawne     Zagadnienia fiskalne

Zagadnienia marketingowe i relacji społecznych (PR)     Zagadnienia europejskie      Badania terenowe    

  Pobierz ofertę

 

ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

 • Analiza lokalizacyjna – wyznaczanie optymalnych lokalizacji obiektów przemysłowych, usługowych i innych.

 • Badanie poziomu ubóstwa w różnych skalach przestrzennych.

 • Badanie poziomu wykluczenia społecznego w różnych aspektach i skalach przestrzennych.

 • Ocena oddziaływania funduszy strukturalnych na gospodarkę regionów.

 • Badanie strategii i taktyki w zarządzaniu środkami na rozwój podmiotów gospodarczych regionu.

 • Ewaluacja programów pomocowych.

 • Diagnoza stanu różnych sfer gospodarki jednostek przestrzennych.

 • Identyfikacja kapitału ludzkiego w jednostkach przestrzennych różnego szczebla.

 • Badanie konkurencyjności jednostek przestrzennych.

 • Badanie Infrastruktury technicznej w jednostkach przestrzennych.

 • Analiza rynków pracy.

 • Analiza bezrobocia w ujęciu przestrzennym.

 • Analiza przestrzenna różnych aspektów przestępczości.

 • Analiza przestrzenna zachorowalności i śmiertelności.

 • Analiza zmian struktury własnościowej użytków rolnych Polski w ujęciu gminnym.

 • Badanie społecznych skutków prywatyzacji rolnictwa.

 • Ocena stanu rozwoju rolnictwa i wytyczanie strategii jego rozwoju na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.

 • Wykonanie aktualnej i kompleksowej delimitacji przestrzennej obszarów wiejskich (wydzielanie typów i regionów) oraz klasyfikacji funkcjonalnej gmin.

 • Identyfikacja współczesnych procesów i zjawisk na obszarach wiejskich oraz ich ewaluacja – wydzielenie czynników stymulujących i hamujących rozwój obszarów wiejskich.

 • Wydzielenie obszarów problemowych na wsi i opracowanie zasad ich gospodarczej oraz społecznej aktywizacji (np. relacje człowiek-przyroda, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania lub odbudowy obszarów naturalnych).

 • Wykonanie analiz, prognoz i ocen warunków środowiska przyrodniczego pod kątem postulowanych kierunków rozwoju.

 • Ewaluacja oddziaływania instrumentów polityki gospodarczej państwa; monitoring działań związanych z realizacją Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (np. renty strukturalne, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych itd.).

 • Opracowanie opinii i doradztwo planistyczne w zakresie gospodarki przestrzennej obszarów wiejskich w układzie gmin, powiatów i województw; udział w tworzeniu wojewódzkich programów operacyjnych.

 

© CAPiSE 2009

e-mail: capise@amu.edu.pl